Reklamační řád Salónu Profi Beauty

U koho reklamaci uplatnit: V salonu jsou kadeřníci v podnájmu. Jednotlivé reklamace je nutné směřovat ke kadeřníkovi, který Vám danou aplikaci/službu prováděl. Veškerou asistenci a podporu v reklamačním řízení Vám zajistí recepční nebo manažerka salonu k Vaší spokojenosti. V místě salonu Vám předají i tištěné reklamační formuláře a pomohou Vám je případně vyplnit.

Kde reklamaci uplatnit: V místě salonu – ProfiBeautySalon, Korunní 20, Praha 12000

Telefonní číslo: 601 250 000

Kontaktní e-mail: salon@profibeauty.cz

V naší provozovně platí níže uvedené podmínky reklamace vad služeb:

ZA JAKÉ VADY POSKYTNUTÝCH SLUŽEB ODPOVÍDÁME?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady, a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když odpovídá jejímu popisu, je poskytnuta v dohodnutém termínu a trvá po uvedenou dobu, je poskytnuta s náležitou odborností a péčí a je v souladu s požadavky právních předpisů.

Námi poskytované služby spočívají v aplikaci vlasových pramenů k vlasům zákazníka (prodloužení vlasů), popřípadě jejich opětovné aplikaci, střihu a barvení vlasů a jejich úpravě, prodlužování řas a aplikaci samoopalovacího nástřiku, popřípadě poskytování jiných obdobných služeb.

Vzhledem k tomu, že lidské vlasy svou povahou nemohou vydržet po dobu zákonné 24 měsíční záruční doby, není zákazníkům v souladu s § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) záruční doba na zboží poskytována.

Zákazník je oprávněn reklamovat vadu služby, jejímž předmětem je aplikace vlasových pramenů, a která se vyskytne v době jednoho měsíce od poskytnutí služby. O vadu služby, jejímž předmětem je aplikace vlasových pramenů, půjde zejména v případech, kdy dojde k samovolnému poškození spoje, kterým jsou vlasové prameny připevněné k vlasům zákazníka.

Doporučujeme zákazníkům, aby se u naší společnosti před poskytnutím služby informovali ohledně životnosti konkrétního pramene vlasů, který si přejí aplikovat.

Na služby, zejména střih vlasů, barvení vlasů, samoopalovací nástřik a prodlužování řas neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

Veškeré naše služby lze reklamovat během jejich poskytování, nejpozději však do 6 měsíců ode dne poskytnutí služby. Skryté vady je zákazník povinen oznámit bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

V případě, že byla zákazníkovi služba poskytnuta vadně, má zejména právo na bezplatnou nápravu, přiměřenou slevu z ceny služby nebo na odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy). Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

Doporučujeme zákazníkům, aby se u naší společnosti před poskytnutím služby informovali ohledně životnosti konkrétního pramene vlasů, který si přejí aplikovat.

Na služby, zejména střih vlasů, barvení vlasů, samoopalovací nástřik a prodlužování řas neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

Veškeré naše služby lze reklamovat během jejich poskytování, nejpozději však do 6 měsíců ode dne poskytnutí služby. Skryté vady je zákazník povinen oznámit bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

Práva z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím služby věděl nebo vadu sám způsobil.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na opotřebení vlasových pramenů způsobené jejich obvyklým užíváním (v případě vlasů může docházet například k vlnění, točení, ztrátě původního lesku a barvy).

O vadu vlasů se nejedná zejména v případě, že došlo působením různých vnějších jevů (např. mytí, česání, žehlení apod.) ke změně původního tvaru nebo barvy vlasů, zákazník použil nesprávný postup při údržbě vlasů, vlasy se samovolně vysušují, anebo dochází k vypadávání a vyčesávání vlasů.

Zákazníkům dále doporučujeme postupovat v souladu s doporučenou péčí o prodloužené vlasy, která je dostupná na našich internetových stránkách www.profibeauty.cz, a kterou zákazníkovi na vyžádání poskytneme v textové podobě.

Reklamace našich služeb doporučujeme uplatňovat přímo během jejich poskytování. Usnadní to včasné odstranění reklamované vady (především okamžitou opravou).

Reklamaci je zákazník povinen u naší společnosti uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo (dle výběru zákazníka výše) z odpovědnosti za vady poskytnuté služby. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb a dále v sídle naší společnosti a v místě podnikání.

Pro usnadnění postupu je vhodné k oznámení o reklamaci přiložit doklad o zakoupení služby (byl-li takový doklad vystaven), nebo jiný dokument prokazující koupi služby, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace (nepřiložení však nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Při reklamaci bude zákazníkovi vydáno písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Přijaté reklamace vyřizujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Po vyřízení reklamace vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V souladu s občanským zákoníkem má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace služeb. Právo na úhradu těchto nákladů musí být uplatněno do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Texty, fotografie, grafická díla a další prvky obsažené na webové stránce (dále společně jen jako „autorská díla“) mohou být jednotlivě a/nebo jako celek chráněny autorským právem. Není-li s provozovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména tak není bez souhlasu provozovatele dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

Obsah databáze nacházející se na webové stránce (dále jen „obsah databáze“) je chráněn zvláštním právem pořizovatele databáze ve smyslu ustanovení § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Není-li s provozovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití obsahu databáze dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména tak není bez souhlasu provozovatele dovoleno vytěžování (kopírování) nebo zužitkování (zpřístupnění veřejnosti) obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části.

Zásah do práv k autorským dílům či zásah do zvláštního práva pořizovatele databáze může mít za důsledek vznik občanskoprávní, správní či trestněprávní odpovědnosti.

Máte otázku? Rádi Vám ji zodpovíme

Barbora Slováčková
Volejte Po-Pá 8:30 - 16:30

+420 702 015 307

Pište kdykoliv

obchod@profibeauty.cz

Přihlaste se na kurz

Kurz prodlužování – vlasové pásky PROFIBEAUTY®
Kurz prodlužování – Mikro keratin, keratin za tepla
Ultrasonic® – Keratin za studena